Καφές σκόνες

ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΟΝΗΣ – ΚΑΦΕ

1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

2 ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗΣ 3-5 ΚΙΛΑ

3 ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕ

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΟΝΗΣ

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ

6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ